BAN GIÁM ĐỐC

Ban giám đốc Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Pháp Thông Minh bao gồm: Giám đốc và giám đốc tài chính:

Giám đốc: là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm trước công ty và Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

Giám đốc : Vũ Tuấn Dũng
Giám đốc tài chính: là người giám sát toàn bộ công việc liên quan tới vấn đề tài chính của công ty và chịu trách nhiệm trước giám đốc về các công tác quản lý tài chính trong công ty. Giám đốc tài chính: Đặng Thị Thơm